Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady Serwisu Internetowego, dotyczącego działalności sieci franczyzowej marki Mr Milky- lody z prawdziwego mleka, będącą własnością Ice Day Cream Sp. z o.o., Miłocin 85, 36- 062 Zaczernie, NIP: 8130336122, REGON: 008183916, KRS: 0000219449, dostępnego pod adresem http://www.mrmilky.pl/

Każda osoba korzystająca z Serwisu Internetowego ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem Serwisu Internetowego, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika Kursu z zawartych w nim zasad.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

„Mr Milky”- marka sieci franczyzowej Mr Milky- lody z prawdziwego mleka, będącą własnością Ice Day Cream Sp. z o.o., Miłocin 85, 36- 062 Zaczernie, NIP: 8130336122, REGON: 008183916, KRS: 0000219449

„Ice Day Cream/ IDC”- Ice Day Cream Sp. z o.o., Miłocin 85, 36- 062 Zaczernie, NIP: 8130336122, REGON: 008183916, KRS: 0000219449

„Serwis”- serwis internetowy prowadzony przez Ice Day Cream pod adresem http://www.mrmilky.pl/

„Franczyza” - system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franczyza zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą jest udzielenie praw (i przyjęcie obowiązków) poprzez zawarcie umowy franczyzy.;

„Franczyzobiorca” – to strona umowy uzyskująca prawa (i przyjmująca obowiązki) składające się na franczyzę, takie jak płacenie franczyzodawcy wynagrodzenia, udostępnianie do kontroli oraz prowadzenie działalności na własny rachunek i we własnym imieniu.

„Franczyzodawca”- to strona umowy udzielająca praw (i nakładająca obowiązki) franczyzy. Upoważnia biorcę do korzystania z pakietu franczyzowego.

 „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin

 „Administrator” – osoba fizyczna administrująca Serwis

 „Użytkownik” – osoba przeglądająca Serwis Internetowy http://www.mrmilky.pl/

Usługi serwisu świadczone są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy pomocy urządzeń umożliwiających dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie do przeglądania jego zasobów (wszelkie ogólnodostępne przeglądarki internetowe typu: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari), oraz przeglądarek urządzeń mobilnych.

W działalności Serwisu, mogą następować chwilowe przerwy związane między innymi z konserwacją, lub dodawaniem informacji na stronie, o czym Użytkownicy, w miarę możliwości będą informowani przez Administratora strony.

Korzystanie z Serwisu następuje zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem.

Regulamin Uczestnictwa znajduje się na stronie internetowej http://www.mrmilky.pl/

II. Usługi

Ice Day Cream Sp. z o.o. prowadzi Serwis, za pomocą którego przedstawia działalność dotyczącą sieci franczyzowej marki „Mr Milky- lody z prawdziwego mleka.

III. Prywatność i poufność

IDC gromadzi i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Ice Day Cream Sp. z o.o. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez IDC  w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę- w celach marketingowych dotyczących działalności podmiotów współpracujących. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Akceptacja Regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Ice Day Cream Sp. z o.o. w zakresie opisanym w pkt. 2.

Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz żądania ich usunięcia.

Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Administratora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.

IV. Prawa autorskie

Wszelkie materiały udostępniane w Serwisie dostępnym na www.mrmilky.pl, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez IDC i/lub odwiedzanie stron IDC, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania.

W przypadku, gdy Użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach IDC proszony jest o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

V. Postanowienia końcowe

Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Ice Day Cream Sp. z o.o. w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Kwestie sporne nie objęte Regulaminem, które mogą zaistnieć, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela Serwisu, w stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle Ustawy.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.